สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Association of South East AsianNations (ASEAN)

อาเซียน


           คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) โดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก โดย อาเซียน ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยมีผู้ร่วม ก่อตั้ง 5 ประเทศ คือ
 • ไทย โดย พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศ)
 • สิงคโปร์ โดย นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศ)
 • มาเลเซีย โดย ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ)
 • ฟิลิปปินส์ โดย นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศ)
 • อินโดนีเซีย โดย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศ)
           ต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติม คือ 8 ม.ค.2527 บรูไนดารุสซาลาม, 28 ก.ค. 2538 เวียดนาม, 23 ก.ค. 2540 สปป.ลาว และ พม่า, 30 เม.ย. 2542 กัมพูชา ให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

คำขวัญอาเซียน


คือ หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งอัตลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)

สัญลักษณ์อาเซียน


           รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมวีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันพื้นที่วงกลม สีแดง สีขาว และน้ำเงิน ซึ่งแสดง ถึงความเป็นเอกภาพ มีตัวอักษรคำว่า “asean” สีน้ำเงิน อยู่ใต้ภาพรวงข้าวอันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง อาเซียน รวมตัวกันเพื่อ ความร่วมมือกันทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และได้มีการพัฒนาการเรื่อยมา จนถึงขณะนี้ที่เรามีกฎบัตรอาเซียน (ธรรมนูญ อาเซียน หรือ ASEAN Charter) ซึ่งเป็นเสมือนแนวทางการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วย 3 สิ่งหลักๆ คือ
 • การเมืองความมั่นคง
 • เศรษฐกิจ (AEC)
 • สังคมและวัฒนธรรม

ASEAN University Network (AUN)


          ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกได้แก่ พระราชอาณาจักรกัมพูชา เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 32 มหาวิทยาลัย จาก 11 ประเทศสมาชิกอาเซียน (ณ ปีพ.ศ. 2558) ซึ่งต่อไปนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนภายใต้ระบบการโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาของอาเซียน (ASEAN Credit Transfer System)

รายชื่อ 32 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม AUN-ACTS

  1. Brunei Darussalam : Universiti Brunei Darussalam
  2. Cambodia : Royal University of Law and Economics
  3. Cambodia : Royal University of Phnom Penh
  4. Indonesia : Institut Teknologi Bandung
  5. Indonesia : Universitas Airlangga
  6. Indonesia : Universitas Gajah Mada
  7. Indonesia : Universitas Indonesia
  8. Japan : Kyoto University
  9. Japan : Okayama University
  10. Lao PDR : National University of Laos
  11. Malaysia : Universiti Kebangsaan Malaysia
  12. Malaysia : Universiti Putra Malaysia
  13. Malaysia : Universiti Sains Malaysia
  14. Malaysia : Universiti Utara Malaysia
  15. Malaysia : University of Malaya
  16. Myanmar : Institute of Economics
  17. Myanmar : University of Mandalay
  18. Myanmar : University of Yangoon
  19. Philippines : Ateneo de Manila University
  20. Philippines : De La Salle University
  21. Philippines : University of the Philippines
  22. Singapore : Nanyang Technological University
  23. Singapore : National University of Singapore
  24. Singapore : Singapore Management University
  25. Thailand : Burapha University
  26. Thailand : Chiang Mai University
  27. Thailand : Chulalongkorn University
  28. Thailand : Mahidol University
  29. Thailand : Prince of Songkla University
  30. Vietnam : Can Tho University
  31. Vietnam : Vietnam National University – Hanoi
  32. Vietnam : Vietnam National University – Ho Chi Minh City

อันดับมหาวิทยาลัยประเทศไทยในอาเซียน
(QS World University Rankings® 2014/15)


QS World University Rankings® 2014/15

 • Chulalongkorn University Undergraduate
  • Rank 243 in World University Rankings 2014/15
  • Rank 53 in Asian University Rankings 2015/16
 • Mahidol University Undergraduate
  • Rank 257 in World University Rankings 2014/15
  • Rank 44 in Asian University Rankings 2015/16
 • Chiang Mai University Undergraduate
  • Rank 501 in World University Rankings 2014/15
  • Rank 99 in Asian University Rankings 2015/16

ที่มา :


ข้อมูลอ้างอิง